ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri istanbul travestileri
 • family porn
 •    

  Mehmet Tevfik Bıyıklıoğlu - Atatürk Anadolu'da

  Ayrıntılar

   

  Mehmet Tevfik Bıyıklıoğlu - Atatürk Anadolu'da (e-kitap)

  More) ÖNSÖZ

  MAKALEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  Bu günümüzü hazırlayan "Türk İhtilâli' 'nin, henüz ilmî ve tam bir tarihini yazamamış olmamız, en büyük kusurumuzdur.
  O vakitten beri, şöyle böyle, aradan kırk yıl geçti. Ortaya koyabildiklerimiz,
  aralarında çok değerlileri bulunmakla beraber,"hatıralar, incelemeler ve denemeler"i aşmamaktadır.
  Bu konu üzerine, içeride ve dışarıda yazılanlar arasında, büyük kurtarıcının
  öz eseri olan ' 'Nutuk'' tarih için en başta gelen bir kaynak olarak kıymetim muhafaza etmektedir.
  Nutkun belgelerle desteklenmiş olması ona müstesna ve ilmî bir değer de vermektedir.
  Çünkü, her olayı "Tarihin yargılamasına bırakmamız'' sırf tarihin vesikalara göre yazılmasından ileri gelmektedir.
  Dahi yazarının, 1927 yılında, elindeki vesikalara göre yazılmış olan Nutuk, büyük kurtarıcının 9 uncu ordu müfettişi olarak Samsun'a çıkışıyla (19 Mayıs 1919)başlar ve lO Kasım 1924 gününe kadar beş yıllık olayları içine alır.

  Atatürk, eserinde, 9 uncu ve 3 üncü Ordu müfettişi (30 Nisan-8 Temmuz 1919), Doğu Anadolu (24 Ağustos-11 Ey lül 1919), Anadolu ve Rumeli Müdafaai
  Hukuk Cemiyetleri temsil heyetleri reisi (11 Eylül 1919-24 Nisan 1920), Büyük Millet Meclisi Reisi (24 Nisan 1920-29 Ekim 1923), Başkumandan (5 Ağustos 1921-23 Ağustos 1923)ve en nihayet Cumhurbaşkanı (29 Ekim 1923) olarak Kasım 1924 başlarına kadar davranışlarını umumî efkâra açıklamış bulunmaktadır.

  Nutuk yazılırken muhteşem yazarının elinde yabancı arşiv vesikaları yoktu. Hatta, Osmanlı sadaret ve hariciye nezareti ve Genelkurmayımız arşivlerinden bile faydalanmamıştır.
  Bu büyük denecek kadar kısa bir süre sayılabilen üç ay içinde yazılmıştır.

  Bu başarının hikmeti şudur:

  Onun Anadolu'ya geçişi ile Büyük Millet Meclisinin açılması sırasında bir yıllık süre içinde her işi şahsen kendisi idare etmiş, daha sonraki davranışlarından farklı olarak,her emir kendisinden ve kendi imzasıyla çıkmıştır.
  Bu emirlerin asılları, hususî kaleminde bulunduğu için, bu bir yıllık devre
  için, başka kaynaklara pek ihtiyaç duymamıştır.
  Bu devre ait İtilâf vesikaları çok soma yaymlanmıştır. Genel Kurmayımız
  harp tarihi dairesi ise "Harp Tarihi vesikaları dergisi"ni, ancak,
  altı yıldan beri çıkarmaktadır. Başvekâlet ve Hariciye arşivlerindeki
  ' 'Mütareke ve Millî Mücadele" vesikalarının henüz yayınlanmamış,
  hattâ ilmî bir şekilde bile tasnif edilmemiş olması bilim dünyası için büyük bir boşluk teşkil etmektedir

     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com