ankara travestileri ankara travestileri
 • family porn
 • Ana Sayfa

  Doç. Dr. Melek ÇOLAK Kaynakçası

  Ayrıntılar

   

  Doç. Dr. Melek ÇOLAK

  Tarih Bölümü

  Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı

  Tlf: (252) 211 15 45

  Fax: (252) 211 14 72

  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

  1.Kırca,Yüksel. “Bodrum’a Ait 167 Numaralı Şer’iye Sicili Defterinin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi”  ,Muğla Üniversitesi, 2000
  2.Odabaş, Ali. “Muğla Halkevi”,Muğla Üniversitesi,2003.
  3.Namal, Yücel, ‘’Türk-Macar İlişkileri’’, Muğla Üniversitesi,2008

  Yönetilen Doktora  Tezleri :

  Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  1.Çolak, Melek, “Türk- Macar İlişkileri ve Macaristan’ın Türk İnkılabına Bakışı” V.Uluslar Arası Atatürk Kongresi, 08-12 Aralık 2003,Ankara , Bildiriler Cilt II, Ankara2005.
  2.Çolak, Melek. “Türk- Macar İlişkileri ve Macaristan’da Türk İmajı (XIX.Yüzyıl Sonları-XX.Yüzyıl Başları” Muğla Üniversitesi   Uluslararası İmgebilim  Sempozyumu ,Unıversite de Muğla Symposium International D’imagologie, 26-28 Nisan 2004, Muğla.
  3.Çolak, Melek ‘’ Macaristanda Müslümanlık ve İmam Abdüllatif Efendi’’,ICANAS,38( Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi,10-15 Eylül 2007 Ankara(Kongreye sunulan bildiri-basımda)

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

  1.Çolak, Melek ;Atatürk Döneminde Kültürel, Siyasi ve Ekonomik Bakımından Türk-Macar İlişkileri (1919-1938)”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi c.1, Sayı 2, Güz 2000, s.61-72.

  2.Çolak, Melek; Cumhuriyet Döneminde Muğla’da İpekböcekçiliği ve İpekliDokumacılık, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 8, Bahar 2002,s.69-84.

  3.Çolak, Melek; “Türk İnkılâbının Macaristan’daki Yankıları (1923-1938)”, Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, , Sayı:7-8, Isparta 2002 ,s.153-159.

  4.Çolak, Melek ; “Milas Yahudileri ve Eğitim: Talmud Tora’dan Alliance İsraelitUniverselle’e, Kebikeç, Sayı:16, 2003, s.283-300.

  5.Çolak, Melek; “Milas Yahudileri ve Türk-Yahudi İlişkileri”, (XIX. Yüzyıl Sonu-XX. Yüzyıl Başları)”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.7, Sayı:2, Ağustos 2003, s.155-176.

  6.Çolak, Melek; “XX. Yüzyıl Başlarında İstanbul’da Trafik ve Tramvay”,Osmanlı Araştırmaları XXII ( The Journal of Ottoman Studies XXII ) Prof.Dr. Nejat Göyünç’e Armağan I ,İstanbul 2003 ,s.177-189.

  7.Çolak, Melek; “Osmanlı İmparatorluğunun Hac Yollarının Güvenliği İçin Aldığı Önlemler (XX.Yüzyıl Başları)”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:9 Isparta,2003 ,s.87-94.

  8.Çolak, Melek. “Atatürk’ün Vefatı ve Macaristan’daki Yankıları” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , Sayı: 57, Kasım 2003.

  9.Çolak, Melek; “Macaristan’da Ruten Meselesi”, Ege Üniversitesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, XIX/2, 2004.

  10.Çolak, Melek; “Cumhuriyetin Kuruluş yıllarında Türk Eğitim Yaşamında Macar Eğitimcilerinin Yeri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,  Cilt:XX,  Sayı:58, Mart 2004, s.231-243.

  11.Çolak,Melek; “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye -Macaristan Ekonomik İlişkileri”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi , Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları,Sayı: 4, Ağustos 2004, s.47-54.

  12.Çolak,Melek. “Muğla Halkevi  ve Çalışmaları”, Toplumsal Tarih, Sayı:73, c.13, Ocak 2000,s.53-58.

  13.Çolak, Melek. “19.Yüzyıl Sonu-20.Yüzyıl Başlarında Türk- Macar Yakınlaşması,” Toplumsal Tarih, Sayı:89 ,c.15, Mayıs 2001, s.4-10

  14.Çolak,Melek. “Osmanlı İmparatorluğunda  Mormonlar”,Tarih ve Toplum,,Sayı:210, c.35, Haziran 2001, s.23-27.

  15.Çolak, Melek. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e  Muğla’da Kadın Giyiminin Evrimi”, Toplumsal Tarih, Sayı: 90, c.15, Haziran 2001, s.32-37.

  16.Çolak,Melek. “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Muğla’da Eğitim”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:4, Bahar 2001, s.83-103.

  17.Çolak, Melek ;27 Mayıs Sonrası Türkiye’de Partileşme, Türkler 17, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara ,2002 ,s.85-88.

  18.Çolak, Melek. “Milas Yahudileri ve Türkçe Konuşturma Birliği(1931)”,Türk Kültürü, Sayı:483-484, Yıl:XLI, Temmuz-Ağustos 2003, s.282-293.

  19.Çolak, Melek; “Atatürk Döneminde Türkiye-Macaristan İlişkileri (1923-1938),Atatürk Haftası Armağanı -10 Kasım 2004, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınları,Sayı:31, Ankara 2004,s.87-93.

  20.Çolak, Melek Muğla ve Çevresinde Macarlar, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl 5, Sayı 10,s.27-43

  21.Çolak, Melek,’’Macar Gyula Germanus’un Çanakkale Savaşı İle İlgili Anıları’’,Atatürk Araştırma Merkezı Dergisi,cilt:XXIII,Temmuz-Kasım 2007,sayı:67-68-69.

  22.Çolak, Melek,’’ Bir Macar Çocuğun Anılarının Işığında Atatürk ve Türk-Macar İlişkileri’’,s.937-960

  23.Çolak, Melek,’’Macaristan’da Revizyonızm ve Balkan Paktı Çerçevesinde Türkiye-Macaristan İlişkileri, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Yıl:l4, 2005, Sayı 8,s.1-14.

  24.Çolak, Melek,’’Bir Macar Çocuğun Anılarında Atatürk’’Muğla Üniversitesi  Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi,Atatürkün Doğumunun 125.Yılı ve Cumhuriyetimizin 83. Yılı Özel Sayısı,Yıl:2006,s.95-105.

  25.Çolak, Melek,’’ Macar Etnograf Istvan Györff ve Kuzey Marmara Bölgesi İnceleme Gezisi(1918)’’, Belleten, cilt: LXXII, SAYI: 265, Aralık 2008 s.943-951

  26.Çolak, Melek ,’’ Atatürk’ün Macar Bahçıvanı Janos Mathe’nin Anılarında Ankara, Hacattepe Üniversitesi,Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi Meşrutiyet Özel Sayısi Bahar 2008,sayi:7

  Kitaplar:

  1.Çolak,Melek.  Muğla’da Eğitim,(1923-1950),Muğla’ya Hizmet Vakfı, Muğla,2001.

  2.Çolak, Melek. Milas Yahudileri, Milas Belediyesi Kültür Yayınları No:3, Ümit Yayıncılık,1.Baskı, Ankara, Ağustos 2003.

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir)

     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com