ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri ankara travestileri istanbul travestileri
 • family porn
 •    

  Trabzonlu Bir Yerel Tarihçi: Hasan Umur

  Ayrıntılar

  Trabzonlu Bir Yerel Tarihçi: Hasan Umur
  A Local Historian of Trabzon: Hasan Umur
  İsmail H. Demircioğlu

  Baskı Yılı : 2009
  Sayı : 22
  Sayfa : 115-122

  Yerel tarih, II. Dünya Savaşını takip eden yıllarda önem kazanmış ve sıradan in-sanların tarihi de araştırılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, balıkçıların, çiftçilerin, terzile-rin, emekli öğretmenler ve tüccarlar gibi sıradan kişilerin tarihteki rolleri gündeme gelmiştir. Yerel tarihin bir tarih araştırma yöntemi olmasının yanında, okullarda kullanılan bir öğre-tim yaklaşımı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yerel tarihin eğitim kurumlarında kulla-nılmasının pek çok faydası vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: geçmişi bugüne getirir; ta-rihi basitleştirmeye yardımcı olur; aktif ve öğrenci merkezli öğretime yardım eder. Bu çalış-mamanın amacı, Trabzonlu bir yerel tarihçi olan Hasan Umur�n kişiliğini, hayatını ve eserlerini tanıtmaktır. Bu çerçevede ilk aşamada, yerel tarihin tanımı yapılacaktır. Daha sonra Hasan Umur�n kişiliği, eğitimciliği ve eserleri hakkında bilgi verilecektir.

  Anahtar Kelimeler: Yerel Tarih, Trabzon, Hasan Umur

  Local history regarding history of ordinary people was given attention after the Second World War. Through local history, life and position of ordinary people in the past such as fisherman, re-tired teachers, farmers, merchants etc were investigated. Although local history is a research method in history, it is also a teaching approach in education activities. Local history provides many ad-vantages in teaching activities some of which are as follows: bring-ing history to present day, teaching history in a simple way and teaching history in an active way. The purpose of this paper is to in-troduce the life, personality and books of Hasan Umur. With this in mind, first of all, the importance of local history is explained. Sec-ondly, information about Hasan Umur will be given.

  Keywords: Local History, Trabzon, Hasan Umur

     
     
  cialis hapı
  © Bu sitenin içerik hakları tamamen korunmaktadır. | www.akademiktarih.com